Reglementen

Lessen

Betaling lesgeld
 • Lessen dienen altijd per maand te worden betaald.
 • Let op: wij beschikken niet over een pin automaat, dus cash betalen in de kantine of via automatische incasso.
 • Het lesgeld dient altijd te zijn voldaan in de eerste week van de nieuwe maand.
 • Wanneer het lesgeld in de 2e week vooraf aan de les niet is voldaan, kan er niet worden gereden.
 • De tarieven voor losse lessen gelden alleen voor nieuwe klanten, die midden in een maand beginnen met paardrijden.
 • Wanneer u de termijn van betalen overschrijdt, ontvangt u van ons een factuur. De vervolg stap is ons incasso bureau.
Inhalen
 • Lessen kunnen worden ingehaald als de les minimaal 24 uur vooraf is afgezegd.
 • Gereserveerde tijd voor een les, welke niet minimaal 24 uur vooraf zijn afgezegd worden in rekening gebracht en kunnen niet worden ingehaald.
 • Bij ziekte kunt u altijd 's ochtends afbellen voor 09.00 uur. Ons antwoord apparaat staat altijd aan.
 • Latere afmelding bij ziekte wordt niet geaccepteerd en wordt in rekening gebracht en kan niet worden ingehaald.
 • Zondag lessen worden niet ingehaald.
 • Inhaallessen moeten binnen 4 weken worden ingehaald, anders vervallen ze.
Vakantie/feestdagen
 • U kunt 1x per jaar maximaal 1 maand onbetaald afwezig zijn.
 • Indien deze termijn wordt overschreden vervalt de vaste lestijd die voor u is gereserveerd.
 • Het kan voorkomen dat lesdagen op feestdagen vallen, deze kunnen niet worden ingehaald, maar worden doormiddel van een vakantierooster verplaatst.

Veiligheid

Het garanderen van veiligheid zowel voor de ruiters, het personeel als voor de paarden en pony's geniet de hoogste prioriteit binnen de manege. Niet alleen beschikken wij over personeel dat medisch getraind is, ook is er een veiligheidscoördinator aangesteld, de heer A. Maat, om onvolkomenheden op dit gebied op te merken dan wel bij hem te melden opdat er actie ondernomen kan worden.

Uiteraard kan een ieder zelf ook actief bijdragen aan zijn of haar veiligheid. Een belangrijk aspect daarbij vormt de kleding van de ruiter. Het dragen van een paardrijbroek, goedzittende laarzen en/of veiligheidsschoenen met chaps en natuurlijk de verplichte cap dragen bij aan de veiligheid van de ruiter. Ook het niet snoepen op je paard en het niet dragen van grote oorbellen, ringen, lange kettingen en andere mode accessoires dragen bij aan de veiligheid.

Daarnaast ben je als ruiter verantwoordelijk voor de veiligheid van je paard en die van je mederuiters & -paarden. Zorg er daarom voor dat je goed op de hoogte bent van de heersende rijbaanregels. Mocht je vragen hebben op dit vlak dan kan je uiteraard altijd terecht bij je instructrice of instructeur.

Huisregels

Ten behoeve van veiligheid én rijplezier voor ons allen kent onze dressuurstal een aantal huisregels voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden/pony's. Wij rekenen op uw medewerking.

Voor iedereen geldt

 • Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in de les te bemoeien.
 • Niet rennen en/of schreeuwen op stal.
 • Er mag in de stallen, te paard en in de bak niet gerookt worden.
 • Aanwijzingen van het stalpersoneel en de instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden.
 • De stalgangen dienen altijd netjes te zijn: harnachement en gereedschap moeten na gebruik direct opgeruimd worden.

Voor iedere ruiter geldt

 • Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen.
 • Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan.
 • Klanten of vrijwilligers mogen alleen paarden en pony's poetsen, van en naar stal begeleiden en op- en afzadelen als dit onder het toezicht van het stalpersoneel gebeurt.
 • Klanten of vrijwilligers mogen paarden zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor bij de manege een korte theoretische en praktische instructie hebben gevolgd.

Voor beginnende ruiters c.q. nieuwe klanten geldt ook

 • De rijkunst van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur of instructrice deelt ruiters naar niveau in bij de verschillende lessen.
 • Absolute beginners volgen minimaal twee speciale beginnerslessen.

Voor eigenaren van een paard of pony geldt ook

 • Zadels dienen uitgerust te zijn met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels.
 • Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en minimaal één keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.

Rijbaanregels

Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan onderstaande rijbaanregels te houden. Begrijpt u één of meer regels niet? Onze instructeurs en instructrices geven u graag een toelichting.

 • Bij het rijden in de bak (dressuur en/of springen) dienen alle ruiters een goed passende veiligheidscap met gesloten kinband te dragen.
 • Ook tijdens het buitenrijden dienen alle ruiters een dergelijk veiligheidshoofddeksel te dragen.
 • Bij het rijden dienen de schoenen ruim in de stijgbeugels te zitten.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen óf stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
 • Bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding te zijn af- c.q. uitgedaan.
 • Het voornemen om in of uit de bak te gaan, moet luid worden aangekondigd en hiervoor moet toestemming zijn gevraagd. Dit gebeurt middels het commando "Deur vrij".
 • Het op- en afstijgen gebeurt op de AC-lijn.
 • De combinatie die op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren voorrang en blijft op de hoefslag (dus rechts aanhouden).
 • Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang.
 • Indien je met meer ruiters in de bak rijdt, is stappen op de hoefslag niet toegestaan.
 • Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.
 • Het is niet toegestaan etenswaar (b.v. kauwgom) te nuttigen tijdens het rijden.
 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd ook als er andere ruiters in de bak zijn (commando "Hindernis vrij").

Wedstrijdreglement

Tijdens de onderlinge wedstrijden zijn de volgende regels ook van toepassing.

 • Het dragen van een cap in de bak is verplicht.
 • Adviezen en aanbevelingen van het wedstrijdcomité dienen opgevolgd te worden.
 • Het gebruik van eigen sjabrakken en hoofdstellen is in principe toegestaan mits in goed overleg met het wedstrijdcomité.
 • Iedere wedstrijdruiter dient minimaal een half uur voor aanvang van zijn/haar proef aanwezig te zijn.
 • Vijf minuten voor aanvang van de proef dient de deelnemende combinatie klaar te staan.
 • Tijdens het rijden van een proef is absolute stilte vereist. Dit om de ruiter en zijn/haar paard/pony niet af te leiden.
 • De ruiter is zelf verantwoordelijk voor de keuze van zijn/haar paard/pony. Proeven kunnen niet worden overgereden naar aanleiding van 'ongewenst' gedrag van het paard / de pony tijdens de proef. De ruiters kennen de paarden/pony's en zijn bekend met dit risico.
 • De uitslag van de jury is bindend. Hierover is geen discussie mogelijk met het wedstrijdcomité.
 • De ruiter is verantwoordelijk voor het verzorgd (vlechten etc. uithalen) achterlaten van zijn/haar paard/pony en voor het opruimen van het zadel en het hoofdstel.

Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen in of op onze accomodatie of over de uitvoering van het veiligheidsbeleid van onze manege in zijn algemeenheid dan verneemt de directie dat graag zo spoedig mogelijk. Alleen dan zijn wij in staat om snel actie te ondernemen.

Alle klachten worden op dezelfde wijze behandeld:

 • Dien uw klacht mondeling in bij de coördinator veiligheid: de heer A.G. Maat bereikbaar via 06 - 22397485.
 • Uiteraard kunt u uw klacht ook schriftelijk, binnen twee weken, bij onze directie indienen. Adres: Kerkweg 79, 3124 KD Schiedam, of via het sturen van een e-mail (info@matecopains.nl). U dient uw klacht duidelijk te omschrijving en te voorzien van een heldere onderbouwing van uw standpunt. Anonieme klachten kunnen helaas niet in behandeling genomen worden.
 • Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van de directie een schriftelijk antwoord.
 • Indien u zich niet kunt vinden in dit antwoord kunt u zich uitsluitend schriftelijk wenden tot het keurmerkinstituut, postbus 45, 2700 AA Zoetermeer. De stichting zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.

Geef vragen en ideeën over veiligheidsaspecten binnen onze manege door aan de coördinator veiligheid. Wij kunnen dan waar mogelijk verbetering in gang zetten.